Dla autorów

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa, wdrażana jest zapora ghostwriting, konsekwencje prawne plagiatu ponosi Autor, obowiązujące formy przesyłania tekstu oraz zasady jego redagowania znajdują się na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.wuwr.com.pl/pages/dla-autorow-1.html

 

 

1. Teksty w wersji elektronicznej na nośnikach cyfrowych prosimy nadsyłać pod adresem: Marian Ursel, Instytut Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15, 50-140 Wrocław lub pocztą elektroniczną pod adresem: m.ursel@wp.pl
2. Teksty do wydania w numerze na dany rok należy przesłać najpóźniej do 31 marca.
3. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie „Prace Literackie” są recenzowane.
4. O przyjęciu tekstu do wydania w czasopiśmie Autorzy zostaną poinformowani w ciągu 30 dni za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez nich adres.
5. Recenzje zostaną przesłane Autorom, którzy zobowiązują się do dokonania zasugerowanych w nich poprawek i korekt.
6. Teksty należy nadsyłać w formacie dokumentów programu Word lub tekstu sformatowanego RTF. Maksymalna objętość tekstu – 40 000 znaków ze spacjami.
7. Szczegółowe informacje dotyczące formatowania tekstów oraz sporządzania przypisów znajdują się na stronie www.wuwr.com.pl w zakładce „Dla Autorów”.
8. Teksty odbiegające od podanych standardów będą odsyłane do Autorów z prośbą o dostosowanie ich do wymogów pisma.
9. Do tekstu należy dołączyć streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim (do 600 znaków ze spacjami) oraz krótką notkę o Autorze (do 400 znaków ze spacjami).
10. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych tekstów.
11. Przesłanie przez Autora tekstu do Redakcji czasopisma jest jednoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub w części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie w czasopiśmie „Prace Literackie” oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz odpłatne i nieodpłatne udostępnianie jego egzemplarzy w Internecie.
12. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę Autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.
13. Po opublikowaniu artykułu Autor otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz czasopisma „Prace Literackie”.
14. Autorzy nie otrzymują honorarium autorskiego za przekazane artykuły.

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy