Prace Literackie, 53, 2013, ss.188

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Ku frenetycznej wrażliwości. Rozwój zjawiska na podstawie wybranych przykładów literatury przełomu XVIII i XIX wieku

AbstractDownload articleDownload article

Mandragora, śmierć i „dwie rozpustne noce”. Alfreda de Musseta i George Sand spotkanie z Erosem i Tanatosem

AbstractDownload articleDownload article

Niespokojni wojażerowie, nieszczęśliwi kochankowie i konspiratorzy-szubrawcy, czyli tłumacze tekstów orientalnych w romantycznym Wilnie

AbstractDownload articleDownload article

O metafi zyce poezji Leśmiana. Między Bergsonem a Sołowjowem

AbstractDownload articleDownload article

Obecność postaci i twórczości prozaików pokolenia 1956 roku w literaturze

AbstractDownload articleDownload article

„Odkąd ptaki odfrunęły z moich słów/ nie wiem jak nazwać strach i śmierć i miłość” — motywy ornitologiczne w poezji Haliny Poświatowskiej

AbstractDownload articleDownload article

Struktura ironii w programie Sarmatia Jacka Kaczmarskiego. Wprowadzenie

AbstractDownload articleDownload article

Symbolika i wymiar dydaktyczny zwierząt w literaturze (na przykładzie twórczości Juliusza Słowackiego)

AbstractDownload articleDownload article

„Dziatki tak lubią wszystko, co małe…”. Deminutywa w utworach dla dzieci w XIX i XX wieku — próba porównania na wybranych przykładach

AbstractDownload articleDownload article

Profesor Bogdan Zakrzewski o Adamie Mickiewiczu i Juliuszu Słowackim

AbstractDownload articleDownload article

Pamięć paradyzu. Fredrowskie uobecnienia w słowie i milczeniu Profesora Bogdana Zakrzewskiego (Szkic do wyobrażonego portretu)

AbstractDownload articleDownload article

Wśród wielkich i małych tematów — z badań Profesora Bogdana Zakrzewskiego nad romantyzmem

AbstractDownload articleDownload article

Od Obłaczkowa do Oporowa

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout